Wprowadzenie / Úvod

WPROWADZENIE / ÚVOD 

Projekt CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000074 TERDUMP Współpraca VSB-TUO/GIG Kce w badaniach zapożarowanych hałd po obu stronach wspólnej granicy.

 • Partner wiodący: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Česká republika
 • Partner:  Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polsko

Wybór partnera

Projekt wynika z potencjału synergii współpracy międzyinstytucjonalnej, istniejącej pomiędzy VSB Uniwersytetem Technicznym w Ostrawie oraz Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach.

Potencjał tej wzajemnej współpracy międzyinstytucjonalnej pomiędzy VŠB-TUO i GIG Katowice był już w pełnym zakresie przedstawiony i zweryfikowany podczas pomyślnie zakończonej realizacji projektu CZ.3.22/1.2.00/12.03398 “Ocena stężenia WWA i metali ciężkich na powierzchni zwałowisk i na terenach przemysłowych” (PAHMET, 2013-2015). Współpraca przy realizacji tego projektu okazała się być wysoce efektywna i znacząca. Oba podmioty, tak GIG jak i VSB-TUO dysponują wysoko wykwalifikowanym personelem oraz laboratoriami wyposażonymi w nowoczesną aparaturę na najwyższym światowym poziomie, co umożliwia wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy zespołami badawczymi obu ośrodków. Obecnie realizowany projekt zakłada dalsze zintensyfikowanie korzystnej współpracy obu instytucji.

Rozwiazywany problem 

Współpraca międzyinstytucjonalna koncentruje się na wspólnym monitorowaniu i analizie aktywnych termicznie hałd i składowisk powęglowych w regionach Ostrawy i Górnego Śląska (PL). Na tej podstawie zostanie przeprowadzona ocena ryzyka pod względem emisji pyłów i gazów, które są szkodliwe dla jakości powietrza na obszarach przygranicznych. Projekt wynika z wniosków i zaleceń projektu CZ.3.22/1.2.00/12.03398  Ocena stężeń PAH i metali ciężkich na powierzchni hałd i obiektów przemysłowych. (PAHMET 2013-15).

Problematyka aktywnych termicznie hałd i składowisk powęglowych jest bardzo aktualna po obu stronach granicy polsko-czeskiej. Główną przyczyną jest występowanie wysypisk odpadów pogórniczych, zlokalizowanych zarówno w okolicach Ostrawy, jak i na Górnym Śląsku po polskiej stronie granicy. Przy jakielkowiek ingerencji w korpus składowiska (np. wydobywanie kruszyw, ich remediacja itp.) dochodzi do ponadnormatywnych emisji cząstek pyłu i gazów. Ponadto na cząstkach pyłu są absorbowane wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, w wielu przypadkach rakotwórcze. Te emisje do atmosfery stanowią znaczne potencjalne zagrożenie dla jakości powietrza, a tym samym dla zdrowia ludności w regionach przygranicznych i to nie tylko w bliskiej odległości od składowisk. Na tą problematykę oraz na potrzebę monitorowania termicznie czynnych składowisk pogórniczych wskazywały wnioski i zalecenia z niedawno pomyślnie zrealizowanego projektu PAHMET.

Cel projektu 

Główny cel projektu wynika z konieczności rozwiązania niebezpiecznego problemu zapożarowanych i aktywnych termicznie hałd po obu stronach granicy polsko-czeskiej, wspólnie przez ekspertów czeskich i polskich. Jest nim zatem dalszy rozwój i pogłębienie współpracy międzyinstytucjonalnej pomiędzy dwoma naukowymi jednostkami badawczymi – VSB – TU w Ostrawie oraz Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach. Cel projektu jest więc zgodny z osią priorytetową 4: “Współpraca między instytucjami i społecznościami“, oraz z celem specyficznym 4.1: “Intensyfikacja współpracy między instytucjami i społecznościami w regionach przygranicznych“. Jego realizacja nie tylko podejmuje drażliwy problem emisji z termicznie czynnych hałd i składowisk, z wylorzystaniem  porównywalnych metod i procedur, ale także pozwoli zaproponować procedury eliminacji zagrożeń dla środowiska i dla zdrowia ludzi, które to procedury będą jednolite i do zaakceptowania przez grupy docelowe w obu krajach.

Wymóg prowadzenia badań procesów zachodzących w hałdach i składowiskach, wynika z rzeczywistych potrzeb ich zarządzców (DIAMO PP oraz PGG SA), z którymi były konsultowane na etapie przygotowania projektu. Wyniki i wnioski uzyskane w trakcie realizacji projektu zostaną im przekazane celem wykorzystania w zarządzaniu hałdami i składowiskami (kontrola zapożarowania, gaszenie itp.) i w ingerencji w nie (pozyskiwanie materiałów). Pozwoli to ograniczyć do minimum niebezpieczne emisje cząsteczek pyłu i gazów.

Realizowane zadania 

 • Zarządzanie projektem:

Zarządzanie wspólną koordynacją wszystkich działań w projekcie, odpowiedzialność za osiągnięcie wyników projektu.

 • Działania promocyjne i informacyjne:

Promocja projektu w stosunku do grup docelowych.

 • Koordynacja wspólnych metodologii i procedur realizacji badań terenowych i laboratoryjnych:

Współpraca pomiędzy poszczególnymi zespołami badawczymi Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie i GIG Katowice w opracowaniu jednolitych metod pomiaru i pobierania próbek w terenie, monitorowania, przygotowania próbek oraz własnych procedur analitycznych w celu zgodności wyników uzyskanych w pracowniach obu partnerów. Koordynacja w realizacji poszczególnych prac terenowych i laboratoryjnych, która będzie realizowana poprzez wspólne uczestnictwo przedstawicieli obu partnerów.

 • Koordynacja wspólnych metodologii i procedur oceny wyników analiz:

Współpraca pomiędzy zespołami badawczymi na Uniwersytecie Technicznym w Ostrawie i GIG w Katowicach koncentrować się będzie na ujednoliceniu wspólnych procedur oceny wyników i przetwarzania danych, realizowana będzie poprzez wspólne uczestnictwo przedstawicieli obu partnerów w ich miejscach pracy. Odpowiedzialność za dane czynności spoczywać będzie na badaczach danej specjalności dotyczącej modelowanía i interpretacji danych i będzie nadzorowana przez odpowiedzialnego badacza partnera wiodącego w dniach kontrolnych.

 • Wspólna promocja i prezentacja wyników projektu:

W ramach działania zostanie zrealizowana bliska współpraca przy realizacji wszystkich elementów obowiązkowej promocji projektu. W ścisłej współpracy zostaną zorganizowane dwa warsztaty zaznamiające grupy docelowe projektu z wynikami projektu, jeden po stronie polskiej i drugi (finalny) po stronie czeskiej. Inne sposoby i formy zaznajamiania grup docelowych projektu z jego wynikami i wnioskami (wystąpienia w mediach, wspólne strony internetowe itp.), również będą koordynowane.

Współprafca transgraniczmna 

Kwestie wpływu poszczególnych źródeł zanieczyszczeń powietrza były dotychczas traktowane oddzielnie po obu stronach wspólnej granicy. Obecnie większy nacisk został położony na wspólne badania i wyniki polskich oraz czeskich instytucji, które byłyby uzyskiwane według tej samej metodologii i jednolitej procedury badań. Zapożarowane hałdy i ich negatywny wpływ na jakość powietrza są wspólnym problemem po obu stronach granicy. Problem ten można z powodzeniem rozwiązać jedynie za pomocą wspólnych działań z wykorzystaniem porównywalnych metod. Dzięki proponowanej współpracy w ramach projektu uzyskane wyniki będą dostępne dla podmiotów i odpowiedzialnych ośrodków decyzyjnych po obu stronach granicy. Kluczową wartością dodaną proponowanego projektu jest wykorzystanie jego wyników przez właścicieli lub zarządców termicznie aktywnych składowisk po stronie czeskiej i polskiej, w pracach związanych z ingerencją w nie, w celu zmniejszenia ryzyka emisji.

Wspólny projekt VSB-TUO i GIG Katowice stanowi istotny wkład w tworzenie nowych relacji w przygranicznym obszarze polsko-czeskim i w rozwój kontaktów transgranicznych. Dzięki temu jeszcze bardziej pogłębi się współpraca ludzi i profesjonalnych zespołów badawczych z obu współpracujących instytucji. Rozwój i późniejsze wykorzystanie wspólnych procedur i metodologii znacząco przyczyni się do zmniejszenia różnic w podejściu do rozwiązywania problemów badawczych. Wspólne rekomendacje i propozycje rozwiązań dodatkowo prowadzić będą do uzyskania podobnych instrumentów legislacyjnych po obu stronach granicy.

Niepomijalnym efektem projektu będzie poszerzenie osobistych kontaktów pracowników obu instytucji oraz eliminowanie bariery językowej.

Grupy docelowe i oddziaływania transgraniczne 

 • Obywatele i wspólnoty regionu w tym organizacje pozarządowe;
 • Władze administracyjne (zainteresowane gminy, miejscowości, województwa) działające w obszarze ochrony powietrza oraz planowania przestrzennego;
 • Właściciele i zarządcy składowisk i hałd pogórniczych;
 • Przedstawiciele organów władzy i organów samorządowych (sfera decyzyjna).

Można oszacować, że grupy docelowe będą liczyć od tysięcy do dziesiątków tysięcy osób.

Wyniki projektu zostaną wykorzystane na poziomie centralnym w ramach istniejącej międzyrządowej grupy roboczej rozpatrującej kwestie ochrony powietrza, a także w działaniach o zasięgu regionalnym i lokalnym. Posłużą one również podmiotom samorządowym i przedsiębiorstwom zaangażowanym w nadzór i eksploatację aktywnych termicznie hałd i składowisk w procedurach i decyzjach dotyczących ochrony powietrza. Oprócz tego, że wyniki projektu będą namacalnym rezultatem współpracy, zostaną one udostępnione zainteresowanym organizacjom pozarządowym i grupom wsparcia wspólnot na pograniczu Czech i Polski.

 

Projekt CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000074 TERDUMP Spolupráce VŠB-TUO/GIG Katowice na průzkumu hořících hald na obou stranách společné hranice.

 • Vedoucí partner: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Česká republika
 • Partner: Główny Instytut Górnictwa, Katowice, Polsko

Volba partnera

Projekt vychází ze synergického potenciálu stávající spolupráce mezi Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava (VŠB-TUO) a Hlavním báňským institutem (GIG, resp. GIG Katowice) v Katovicích.
Potenciál této meziinstitucionální spolupráce byl v celém rozsahu představen během realizace projektu CZ.3.22/1.2.00/12.03398 “ HODNOCENÍ KONCENTRACÍ PAU A TĚŽKÝCH KOVŮ NA POVRCHU ODVALŮ A V OKOLÍ HUTNÍCH PODNIKŮ“ (PAHMET; 2013-2015). Tato spolupráce se při realizaci tohoto projektu ukázala být velmi efektivní a smysluplná. Oba subjekty, jak GIG Katowice, tak VŠB-TUO, mají vysoce kvalifikovaný personál a laboratoře disponující nejmodernějším přístrojovým vybavením na nejvyšší světové úrovni, což umožní výměnu znalostí a zkušeností mezi výzkumnými týmy obou pracovišť. Projekt předpokládá další zintenzivnění této oboustranně prospěšné spolupráce mezi oběma institucemi

Řešený problém

Meziinstitucionální spolupráce je zaměřena na společné monitorování a analýzu termicky aktivních odvalů a hald po těžbě uhlí v regionech Ostravska a Horního Slezska (PL). Na základě tohoto bude provedeno posouzení rizika z hlediska emise prachu a plynů, které zhoršují kvalitu ovzduší v příhraničních oblastech. Projekt vychází z doporučení a závěrů projektu CZ.3.22/1.2.00/12.03398 Hodnocení koncentrací PAU a těžkých kovů na povrchu odvalů a v okolí průmyslových podniků (PAHMET 2013-15).
Problematika termicky aktivních odvalů a hald po těžbě uhlí je na obou stranách polsko-české hranice velmi aktuální. Hlavní příčinou je existence odvalů po hornické činnosti, které se nacházejí jak na Ostravsku, tak i v Horním Slezsku na Polské straně hranice. Při jakémkoliv zásahu do jejich tělesa (jakým může být odtěžování kameniva, jejich sanace a podobně) dochází k enormním emisím prachových částic a plynů. Na prachové částice jsou navíc nasorbovány polycyklické aromatické uhlovodíky, v řadě případu karcinogenní. Tyto emise do atmosféry jsou významným potencionálním rizikem pro kvalitu ovzduší a tedy zdraví obyvatelstva v příhraničních regionech, a to nejen v těsné blízkosti těchto odvalů. Na tuto problematiku a na potřebu monitorování termicky aktivních odvalů po těžbě uhlí poukázaly závěry a doporučení v nedávné minulosti úspěšně realizovaného projektu PAHMET.

Cíl projektu

Hlavní cíl projektu vyplývá z potřeby řešit rizikovou problematiku hořících a termicky aktivních odvalů na obou stranách polsko-české hranice společnými silami českých a polských odborníků. Je jím tedy další rozvoj a prohlubování meziinstitucionální spolupráce mezi dvěma vědecko-výzkumnými subjekty, kterými jsou Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava a Hlavní Báňský Institut v Katovicích. Cíl projektu je tak v souladu s 4. Prioritní osou: Spolupráce institucí a komunit, a rovněž v souladu se specifickým cílem 4.1: Zintenzivnění spolupráce institucí a komunit v příhraničních regionech. Jeho naplnění umožní nejen řešit a vyhodnotit ožehavý problém emisí termicky aktivních hald a odvalů srovnatelnými metodami a postupy, ale i navrhnout takové postupy eliminace jejich rizik pro okolní prostředí a zdraví obyvatelstva, které budou jednotné a akceptovatelné cílovými skupinami obou států.
Požadavek na výzkum pochodů probíhajících v tělese hald a odvalů vychází z reálné potřeby jejich správců (DIAMO s.p. a Kompania Węglowa S.A) a v etapě přípravy projektu s nimi byl konzultován. Výsledky a závěry dosažené v rámci projektu jim budou předány, aby je využili při správě hald a odvalů (kontrola hoření, hašení a podobně) a při zásazích do tělesa odvalů (odtěžování). To umožní snížit nebezpečné emise prachových částic a plynů na minimum.

Realizované aktivity

• Řízení projektu: Řízení společné koordinace všech aktivit a činností projektu, odpovědnost za splnění výstupů projektu.
• Propagační a informační činnosti: Propagace projektu směrem k cílovým skupinám.
• Koordinace společných metodik a postupů při provádění terénních a laboratorních prací: Spolupráce jednotlivých řešitelských týmů za VŠB-TUO a GIG Katowice na vypracování jednotných metodik pro měření a odběry vzorků v terénu, monitoring, úpravy odebraných vzorků a vlastní analytické postupy s cílem kompatibility výsledků získaných na pracovištích obou partnerů. Koordinace při provádění jednotlivých terénních i laboratorních prací, která bude realizována formou společné účasti zástupců obou partnerů.
• Koordinace společných metodik a postupů při vyhodnocování výsledků a zpracovaných analýz: Spolupráce řešitelských týmů za VŠB-TUO a GIG se zaměří na sjednocení společných postupů pro vyhodnocení výsledků a zpracování dat a bude realizována formou společné účasti zástupců obou partnerů na jejich pracovištích. Odpovědnost za danou aktivitu bude na řešitelích pro danou specializaci a promodelování a interpretaci dat a kontrolována bude odpovědným řešitelem vedoucího partnera na kontrolních dnech.
• Společná publicita a prezentace výsledků projektu: V rámci aktivity bude realizována úzká spolupráce na realizaci veškerých prvků povinné publicity projektu. V úzké provázanosti budou realizovány dva workshopy seznamující cílové skupiny projektu s dosaženými výsledky projektu, jeden na polské straně a druhý (závěrečný) pořádaný českou stranou. Budou koordinovány i další postupy a formy (výstupy v mediích, společné webové stránky apod.), oslovení cílových skupin projektu a jejich seznámení s jeho závěry a výstupy.

Přeshraniční spolupráce

K otázkám vlivu jednotlivých zdrojů znečištění ovzduší bylo dosud na obou stranách společné hranice přistupováno rozdílně. V poslední době je stále více kladen důraz na společné výsledky (výzkumy) polských a českých institucí, které by byly získány podle stejné metodiky a jednotného postupu. Hořící odvaly a jejich riziko pro kvalitu ovzduší je společným fenoménem pro území na obou stranách hranice a úspěšně je možno jej řešit jen díky společnému postupu a srovnatelným metodám. Díky navrhované spolupráci v rámci projektu budou dosažené výsledky dostupné pro subjekty a odpovědná rozhodovací centra na obou stranách hranice. Klíčovou přidanou hodnotu navrhovaného projektu je pak využití jeho výsledků majiteli správci termicky aktivních odvalů na české i polské straně při jakékoliv manipulaci s nimi s cílem snížit emisní rizika.
Společný projekt VŠB-TUO a GIG Katowice je velice významným příspěvkem k propojování česko-polského příhraničí a k rozvoji přeshraničních kontaktů. Díky němu se ještě víc prohloubí několik let trvající spolupráce osob a odborných výzkumných týmů z obou pracovišť. Vývoj a následné využití společných postupů a metodik výrazně nejen přispěje k potlačení rozdílů v přístupu k řešení výzkumných úkolů, ale společná doporučení a návrhy řešení navíc budou směřovat ke srovnatelným legislativním nástrojům na obou stranách hranice.
Nezanedbatelným dopadem projektu bude samozřejmě i rozšíření osobních vazeb pracovníků obou institucí a vzájemnou komunikací i potlačení jazykové bariéry.

Cílové skupiny a přeshraniční dopad

• Občané a komunity společného regionu včetně nevládních organizací.
• Správní orgány (zainteresované obce, města, kraje) v oblasti ochrany ovzduší a územního plánování.
• Majitelé a správci odvalů a hald po těžbě uhlí.
• Zástupci vládních organizací a samosprávných celků (decizní sféra).

Lze odhadnout, že dotčené cílové skupiny budou celkem čítat jednotky až desítky tisíc osob.

Výsledky projektu budou použity na centrální úrovni v rámci existující mezivládní pracovní skupiny jednající o problematice ochrany ovzduší, stejně jako v oblasti této ochrany s regionálním a místním dosahem. Budou také sloužit samosprávným subjektům a firmám, zabývajících se dohledem nebo provozem termicky aktivních odvalů a hald pro postupy a rozhodování ohledně ochrany ovzduší. Kromě toho, že výstupy projektu budou hmatatelným výsledkem spolupráce, budou zpřístupněny pro zainteresované nevládní organizace a podpůrné skupiny komunit v příhraniční oblasti České a Polské republiky.