Prezentacje

PREZENTACJE

 

WARSZTATY, KATOWICE 13.06.2018

 

  WARSZTATY, OSTRAVA 13.06.2019

 Spolupráce VŠB-TUO/GIG Katowice na průzkumu hořících hald na obou stranách společné hranice
doc. RNDr. VÁCLAV Dombek, CSc.
VŠB–TU Ostrava

 Termicznie czynne hałdy po polskiej stronie granicy w obszarze oddziaływania Programu INTERREG V-A - wybór poligonu doświadczalnego
Krzysztof Gogola, marcin Grądziel
GIG Katowice

 Volba odběrových míst na termicky aktivních haldách ČR a metodika odběru vzorků plynných a prachových emisí
Michal Vaštyl
VŠB–TU Ostrava

 Wizje lokalne po polskiej stronie granicy na wytypowanych lokalizacjach badań - prace terenowe
mgr Grzegorz Ligocki, mgr inż. Hubert Makuła, dr Zbigniew Bzowski
GIG Katowice

 Metodologia pobierania próbek, zakres badań – metody stosowane w pomiarach emisji, imisji a specyfika obiektów termicznie czynnych
Bogusław Komosiński, Bartłomiej Bobik, Tomasz Konieczny
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu

 Metodika stanovení PAHs v plynných a prachových emisích na VŠB –TUO
RNDr. H. Otoupalíková, Ing. Z. Lacný
VŠB–TU Ostrava

 

 Projekt TERDUMP - podstawowe informacje o projekcie
doc. RNDr. Václav Dombek, CSc.
VŠB–TU Ostrava

 Metody pobierania i preparatyki próbek gazów i pyłów emitowanych z hałd czeskich (Volba odběrových míst na termicky aktivních haldách ČR a metodika odběru vzorků plynných a prachových emisí)
Ing. Michal Vaštyl, Ph.D.

 Poligony doświadczalne i prace terenowe po polskiej stronie granicy zrealizowane w ramach projektu TERDUMP
Krzysztof Gogola, Marcin Grądziel, Zbigniew Bzowski, Hubert Makuła, Grzegorz Ligocki
GIG Katowice

 Metody analizy i oceny w VŠB-TUO (Metody analýz a vyhodnocení na VŠB-TUO)
Ing. Zdenek Lacný, RNDr. Hana Otoupalíková
VŠB–TU Ostrava

 Metodyka oznaczania policyklicznych węglowodorów aromatycznych (PAH) w gazach emitowanych z termicznie aktywnych hałd
mgr inż. Ilona Gofroń, mgr inż. Agnieszka Nycz, mgr Agnieszka Matuszewska
GIG Katowice

 Vyhodnocení naměřených dat sohledem na posouzení rizika z hlediska emise prachových částic
Eva Pertile, Dalibor Surovka
VŠB–TU Ostrava

 Wyniki analiz gazów oraz PAH - studium przypadku na przykładzie hałdy Wrzosy w Pszowie
dr Leszek Drobek
GIG Katowice

 Vyhodnocení naměřených dat s ohledem na posouzení rizika z hlediska emise plynů a organických uhlovodíků
Radim Seibert

 Emisja i rozprzestrzenianie się wybranych zanieczyszczeń z zapożarowanych hałd – studium przypadku
Bogusław Komosiński, Zofia Czekalska, Tomasz Konieczny
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu

 Końcowa ocena ryzyka termicznie aktywnych hałd / Závěrečné posouzení rizik termicky aktivních odvalů