Partnerzy projektu

PARTNERZY PROJEKTU

 

 

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

 

 

WYŻSZA SZKOŁA GÓRNICZA – UNIWERSYTET TECHNICZNY OSTRAWA

Główny Instytut Górnictwa jest jednym z wiodących instytutów badawczych w Europie, założony w 1925 roku.  GIG jest instytutem nadzorowanym przez Ministra Energii, posiada kategorię A. Liczba pracowników  w 2018 roku to 490 osób, w tym 10 pracowników naukowych z tytułem profesora, 17 pracowników ze stopniem naukowym doktora habilitowanego i 102 pracowników ze stopniem naukowym doktora. Instytut realizuje 46 projektów, w tym 30 międzynarodowych projektów badawczych w ramach Programów UE i innych programów oraz 16 projektów krajowych. GIG posiada pełne uprawnienia akademickie do nadawania stopni naukowych doktora nauk technicznych i doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinach: górnictwo i geologia inżynierska - od 1961 roku, inżynieria środowiska - od 1998 roku.

Instytut świadczy usługi dla wszystkich branż przemysłu, instytucji centralnych i samorządów lokalnych oraz dla partnerów zagranicznych. Podstawowymi obszarami działalności GIG są: górnictwo i geoinżynieria, bezpieczeństwo przemysłowe, inżynieria środowiska, zrównoważone technologie energetyczne, zagadnienia związane z jakością oraz edukacja i szkolenia. W wyniku naszych prac wdrażane są rozwiązania organizacyjne i techniczne, pozwalające na minimalizację zagrożeń i zwiększenie poprawy bezpieczeństwa pracy w zakładach górniczych. Poligon doświadczalny Kopalni Doświadczalnej „Barbara” to jedyny ośrodek w Europie w którym można przeprowadzać badania wybuchów gazów i pyłów w warunkach rzeczywistych oraz testować maszyny i urządzenia przeznaczone do pracy w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Instytut podejmuje również ważne tematy badawcze, takie jak: zeroemisyjne wytwarzanie energii z paliw kopalnych, wytwarzanie wodoru z wykorzystaniem węgla, technologie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla, gospodarcze wykorzystanie metanu.

GIG jest jednostką notyfikowaną Unii Europejskiej w zakresie europejskich dyrektyw:  94/9/WE (ATEX), 98/37/WE (maszynowa), 93/15/WE (materiały wybuchowe do użytku cywilnego), 2013/29/UE (wyroby  pirotechniczne), Rozporządzenia CPR 305/2011 (wyroby budowalne). Instytut posiada również uprawnienia jednostki certyfikującej w ramach światowego schematu IECEx.

GIG posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania  (jakość, środowisko, bezpieczeństwo pracy). Wszystkie laboratoria badawcze Instytutu posiadają akredytacje takich jednostek jak: Polskie Centrum Akredytacji, Lloyd's Register Quality Assurance, Główny Urząd Miar, Polski Rejestr Statków.

 

Uniwersytet Techniczny w Ostrawie  istnieje już od ponad 160 lat.

Oferuje studia licencjackie, magisterskie oraz doktoranckie na 7 wydziałach,  zarówno stacjonarne jak i zaoczne.

Uniwersytet Techniczny w Ostrawie realizuje liczne projekty badawczo-rozwojowe, zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z szeregiem jednostek (uniwersytetów) krajowych i zagranicznych, a także we współpracy z sektorem prywatnym.

 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VŠB-TU Ostrava má za sebou více než 160 let existence.

Poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium na 7 fakultách a ve dvou univerzitních studijních programech v prezenční i kombinované formě.

Sama realizuje nebo se spolupodílí na mnoha významných projektech v oblasti výzkumu a vývoje.

Spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit a se soukromým sektorem.

 

HLAVNÍ BÁŇSKÝ INSTYTUT KATOWICE

 

 

 

 

Hlavní báňský institut založený (GIG) v roce 1925 je jeden z čelných výzkumných evropských institutů. GIG, který spadá kompetence Ministerstva pro energetiku, je zařazen do kategorie A. Počet pracovníků v roce 2018 dosáhl 490, z toho 10 výzkumných pracovníků má titul profesora, 17 pak dosáhlo vědecký stupeň doktor habilitovaný a 102 pracovníků má věděcký stupeň doktor. Institut v současné době realizuje 46 projektů, z toho 30 projektů mezinárodních v rámci programů EU a podobně a 16 projektů grantů národních. GIG vlastní akademické oprávnění  k udělování supně doktor technických věd a habilitovaný doktor technických věd pro obory hornictví a inženýrská geologie (od roku 1961) a inženýring životního prostředí (od roku 1998).

Institut nabízí své služby všem průmyslovým odvětvím, centrálním orgánům a institucím, lokálním samosprávným orgánům i zahraničním partnerům.Základními oblastmi aktivit GIGu jsou hornictví a geoinženýring, průmyslová bezpečnost, inženýring životního prostředí, energetické technologie, problematika spojená s kvalitou i vzděláváním a školeními. Díky výsledkům naší práce jsou řešeny organizační i technické problémy umožňující minimalizaci rizik a zvýšení úrovně bezpečnosti práce v důlních závodech.  Experimentální polygon Experimentálního dolu „Barbora”, na kterém je možné provádět výzkum výbušnosti plynů a prachu v reálných podmínkách a testovat stroje a zařízení určené do výbušného prostředí,  je jediným svého druhu v Evropě.

GIG rovněž řeší významné vědecké problémy, jako například nízkoemisní výrobu energie z nerostných surovin, výrobu vodíku s využitím uhlí, technologie zachycování a uskladňování oxidu uhličitého, či hospodárné využívání metanu.

GIG je jednotka notifikovaná Evropskou unií v oblasti evropských direktiv: 94/9/WE (ATEX), 98/37/WE (stroje), 93/15/WE (výbušniny pro civilní využití), 2013/29/UE (pyrotechnická výroba), Nařízení CPR 305/2011 (stavební  výrobky). Institut rovněž vlastní pravomoci certifikačního orgánu v rámci globálního systému IECEx.

GIG implementoval Integrovaný systém řízení (kvalita, preostředí, bezpečnost práce). Všechny výzkumné laboratoře  Institutu jsou akreditovány v rámci Polského centra pro akreditraci, Lloyd's Register Quality Assurance, Główny Urząd Miar a Polski Rejestr Statków.